VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY

pro poskytování dopravně-informačních a souvisejících služeb společnosti TELEASIST a.s. Platí pro klienty služby 12900/operátorů Vodafone/T-Mobile.


I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 Společnost TELEASIST a.s., se sídlem Nádražní 140, 702 00 Ostrava, vedená u Krajského soudu v Ostravě spis. zn. B 2901 (dále jen „TA”), poskytuje za níže uvedených podmínek Klientům mobilní služby, produkty a internetové stránky www.12900.cz (dále jen „Servis”).

1.2 Vztah TA s Klienty shora uvedeného Servisu se řídí těmito Všeobecnými smluvními podmínkami (dále Podmínky”),

1.3 Tyto Podmínky se aplikují rovněž na vztahy mezi Klienty a Jinými společnostmi skupiny TA případně poskytujícími Servis (dále jen „Propojené osoby”) ,pokud smluvní podmínky nestanoví jinak.

II. POJMY

2.1 TA. TELEASIST a.s., se sídlem Ostrava, Nádražní 140, PSČ 702 00, spis. zn. B 2901 vedená u Krajského soudu v Ostravě

2.2 Systém. Představuje systémy provozované na straně TA.

2.3 Klient. Klientem je každá strana, která v souladu s těmito Podmínkami přistoupila ke službě 12900 nebo provedla Registraci a ve Využívání Servisu pokračuje.

2.4.Partner. Je subjekt poskytující TA, nebo prostřednictvím systému přímo Klientovi dlouhodobé služby nebo Content.

2.4 Jiné strana. Jiné stranou je jakýkoli subjekt odlišný od TA, Klienta a Partnerů.

2.5 Servis. Servisem se rozumí mobilní služby a produkty provázané na internetové stránky TA umístěné na doménách TA, pokud nejsou upraveny samostatnými podmínkami. Servis je přístupný zejména na webových systémech www.12900.cz, www.globalassistance.cz, www.eago.cz, www.teleasist.cz .

2.6 Využívání Servisu. Využíváním Servisu (dále i „Využívání“) se rozumí veškeré Klientské činnosti prováděné na systému.

2.7 Content. Content představuje souhrn obsahu TA, Klienta a Jiných osob.

2.7.1 Content TA. Contentem TA se rozumí zejména veškeré informace a díla (vč. děl autorských) předkládané TA jako součást Servisu, která vytvářejí jeho formu a náplň (Content).

2.7.2 Content Klienta. Contentem Klienta se rozumí zejména veškeré informace související s registrací Klienta, nebo obsah, na jehž tvorbě se klient podílí, nebo jej přímo vytváří.III. REGISTRACE KLIENTA

IV. PRÁVA A POVINNOSTI

4.1 Prohlášení Klienta. Klient prohlašuje, že

a) je plně způsobilý k právním úkonům,

b) jeho způsobilost k právním úkonům nebyla omezena v rozsahu znemožňujícím mu vyslovení souhlasu s těmito Podmínkami a Využívání Servisu,

c) údaje, které při Registraci poskytl, jsou pravdivé, úplné, přesné a správné,

d)Využíváním Servisu Klientem nedojde k porušení právních předpisů vydaných jinými státy, než je Česká republika,

e) si je vědom skutečnosti, že v důsledku pozastavení či změny poskytování Servisu může dočasně či trvale ztratit přístup ke službám.

f) se před zahájením Využívání Servisu důkladně seznámil s těmito Podmínkami, zcela jim rozumí a souhlasí s nimi,

4.2 Závazky Klienta. Klient se, mimo jiná ustanovení Podmínek, zavazuje, že:

a) neprovede Registraci, pokud by jejím provedením došlo k porušení právních předpisů jiných států, než je Česká republika,

b) nebude používat Servis, pokud by jeho použitím došlo k porušení právních předpisů jiných států, než je Česká republika,

c) pokud je mu méně než 18 let, nebude používat Servis, u nějž je podmínkou pro Využívání minimální věk 18 let,

d) používat Servis pouze k určenému účelu,

e) pro přístup ke Servisu nebude využívat jiné, než určené rozhraní,

f) zajistí důvěrnost veškerých identifikačních údajů a hesel nezbytných pro své přihlášení a pro přístup ke Servisu,

g) pokud zjistí zneužití svých identifikačních údajů a hesel, okamžitě to sdělí TA,

h) nebude se v souvislosti s Využíváním Servisu dopouštět žádného protiprávního či neetického jednání,

i) nebude činit nic, co by narušovalo nebo poškozovalo Servis (nebo napojené sítě a servery),

Klient není oprávněn využívat Servis k jakýmkoli účelům odporujícím těmto Podmínkám nebo relevantním právním předpisům.

Klient nesmí Servis využívat způsobem, který by mohl snižovat hodnotu díla, nebo poškodit, znemožnit, přetížit nebo zhoršit funkci distribučních nástrojů provozovaných TA nebo Propojenými stranami, nebo rušit Využívání těchto nástrojů/systémů nebo Servisu Jinými stranami.

Klient nesmí jakýmkoli způsobem získávat ani se pokoušet získávat jakékoli rozmnoženiny díla (ani pro osobní potřebu), jakékoli materiály či informace týkající se Servisu, které nejsou nebo nebyly veřejně zpřístupněny TA.

V. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

VI. OBCHODNÍ SDĚLENÍ A REKLAMA

VII. VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

VIII. SOUHLAS S PODMÍNKAMI

IX. RŮZNÉ

9.2.1 Content Jiných osob. TA není odpovědný za Content Jiných osob poskytovaný Klientům v rámci Servisu a to zejména za reklamní sdělení Jiných osob zobrazovaná v rámci Servisu. TA zejména neodpovídá za to, že Content Jiných osob nezasahuje do práv jiných osob. Informace a Servis Jiných osob nejsou kontrolovány TA a TA není odpovědný za Content od Jiných osob, ani za Content na stránkách Jiných osob, ani za žádné změny či aktualizace informací a systémů Jiných osob. TA není odpovědný za žádnou formu přenosu přijatého od Jiných osob. Propojení Jiných osob se Servisem TA neznamená, že by TA schvaloval Content těchto služeb, nebo informací.

X. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Upozornění: Pro výslovný souhlas a více možností využívání služby běžte na Registraci nebo pokračujte v čerpání služby prostřednictvím telefonní linky 12900.